Yıllık Üyelik Hesap İşletim Ücreti ve Kredi Kartı Aidatları İadesi İçin Dilekçe Örnekleri 2012Son günlerde kredi kartı aidatlarının geriye dönük geri alınması ile ilgili tartışma büyük önem kazandı. Özellikle BDDK Başkanı Bilgin’in yeni kart müşterilerinin kredi kartı aidatı ödenmemesi için sözleşmenin arkasına not düşülmesi taktiği ile birlikte ödenmiş aidatların nasıl tahsil edileceğine dair tartışma da alevlendi. Bilindiği gibi Yargıtay’ın ödenmiş kredi kartı aidatlarının tahsil konusunda emsal kararı bulunmakta. Tüketici dernekleri son tarar ile birlikte artık sürecin tüketiciler lehine sonuçlandığını söylüyor. Son olarak hesap işletim ücreti iade için dilekçe örneği adı ile kart sahiplerinin ödedikleri aidatları ve kesintileri geri alması için dilekçeler tüketicilerin ellerini güçlendiriyor. Sizlerde kart aidatı geri almak için işe bankanıza aşağıda bir örneği bulunan dilekçeyi göndererek başlayabilirsiniz. Bu yazımızda sizlerle hakem heyetlerinde bulunan kart aidatını geri almak için dilekçe örneği olan belgeyi paylaşıyoruz. Kart ücreti geri alma dilekçesi olarak kullanabileceğiniz bu örnek ile bankanıza başvurarak iade işlemlerini başlatabilirsiniz. Kredi kartı aidatı iade dilekçe örnekleri ile ilgili ayrıntılı yazılarımıza devam edeceğiz.

Yıllık Üyelik Hesap İşletim Ücreti ve Kredi Kartı Aidatları İadesi İçin Dilekçe Örnekleri 2012

Kredi Kartı Üyelik Aidatı Hakkında Dilekçe Örneği

……………BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

………………..

Konu: Kredi kartı üyelik aidatının iadesi Hk.

Bankanızın ……………. numaralı kredi kartı müşterisiyim. Her yıl bankanıza, anılan karta ait kredi kartı aidatı ödemekteyim.

 

Ancak, çeşitli tüketici mahkemeleri ve Yargıtay kararlarıyla da “Kredi kartı aidat ücretlerinin haksız şart niteliğinde ve tüketicilerden tahsilinin haksız olduğu sabitlenmiştir. “

Ayrıca, bu konuda, Yargıtay 13.Hukuk Dairesince verilen ve ekte sunulan 2011/4736 esas ve 2011/11579 sayılı son karara göre ise söz konusu yıllık kart aidatının BK. 125 Md ve HGK 2010/1-93-88 sayılı kararı uyarınca on yıl geriye dönük olarak tüketiciler tarafından alınabileceğine ilişkin hükmü de kesinleşmiş bulunmaktadır.

Bu çerçevede ve yukarıdaki gerekçeler doğrultusunda;

1- On yılla sınırlı olmak üzere şimdiye kadar bankanıza yaptığım kredi kartı aidat ödentilerinin on yıl geriye dönük olarak ve dökümünü içeren bir listenin tarafıma verilmesini,

2- On yıl geriye dönük olarak benden kesilen yıllık kart ücretlerinin toplam miktarının yasal faizi ile birlikte defaten tarafıma iadesini,

Aksi taktirde alacağımın faiziyle birlikte tahsili için her türlü mahkeme masrafları ve avukatlık ücretlerini bankanızdan tahsil etmek üzere yasal yollara baş vuracağımı bildiririm

Saygılarımla,

../…/2012

Adı, Soyadı

İMZA

ADRES:

 

Ek: Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Kararı.

 

 

YARGITAY 13.HUKUK DAİRESİ KARARI – KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ

6 Aralık 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı: 28134

Yargıtay 13. Hukuk Dairesinden Emsal Karar

Esas No: 2011/4736

Karar No: 2011/11579

YARGITAY İLAMI

Mahkemesi: Ankara 2. Tüketici Mahkemesi

Tarihi: 12.10.2010

Numarası: 2010/291-2010/548

Davacı: Ankara T.A.Ş. vekili avukat Zeynep Eren Çengelci

Davalı: Koray Karacan vekili avukat Mehmet Behic Güleç

Taraflar arasındaki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararının iptali davasının yapılan yargılaması sonunda, ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca Kanun Yararına bozulması istenilmekle, dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalı ile kredi kartı üyelik sözleşmesi imzaladıklarını, sözleşme gereği 2007 yılı içerisinde yıllık üyelik ücreti olarak davalı hesabından 40.00 TL kesinti yapıldığını, davalının Tüketici Sorunları Hakem Heyetine Başvurarak, yapılan kesintinin iadesini istediğini, Altındağ Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin 10.3.2010 tarihli kararı ile bu kesintinin davalıya iadesine karar verdiğini, davalı talebinin yasal dayanaktan yoksun olduğu gibi sözleşmeye aykırı olduğunu davalının talep hakkının bir yıllık zaman aşımına uğradığını belirterek Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararının iptalini istemiştir.

Davalı, davacının kredi kartı üyelik ücreti talep etmesinin yasaya aykırı olduğu gibi sözleşme hükmünün haksız şart niteliğinde bulunduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, davalı talebinin sebepsiz zenginleşmeye dayalı olduğu, BK 66 maddesi gereğince davalı, hesabından kesinti yapıldığını öğrendiği tarihten itibaren 1 yıllık zamanaşımı süresinde dava açması gerektiğini, kredi kartı sahibinin kesintiyi öğrendiği tarihten itibaren 1 yıllık sürede talepte bulunmadığı için istirdat talebinin zamanaşımına uğradığı gerekçesiyle, davacı itirazının kabulüne Altındağ Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin 10.3.2010 tarihli kararının iptaline dair verdiği karar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca kanun yararına temyiz edilmiştir.

Taraflar arasında 20.11.2006 tarihli kredi kartı üyelik sözleşmesi imzalandığı, bu sözleşmeye dayanarak Koray Karacan’a kredi kartı verildiği, Bankanın 2007 yılı için Koray Karacan’ın hesabından 40.00 TL kredi kartı üyelik ücreti kestiği, bunun üzerine Koray Karacan’ın 2010 yılında yapılan kesintinin iadesi için Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurduğu, yapılan inceleme sonucunda talebin kabulüne 40.00 TL kredi kartı üyelik ücretinin, kart hamiline iadesine karar verildiği, Bankaca bu kararın iptali için Tüketici Mahkemesine itiraz edilmesi üzerine yapılan yargılamada kredi kartı sahibinin kesintinin yapıldığı 2007 yılından 3 yıl sonra istirdat talebinde bulunduğu, oysa; kart hamilinin istirdat talebinin yasal dayanağının sebepsiz zenginleşme olup BK 66 maddesi gereğince öğrenme tarihinden itibaren 1 yıllık sürede talepte bulunmadığı için istirdat talebinin zamanaşımına uğradığı gerekçesiyle itirazın kabulüne, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararının iptaline karar verildiği toplanan deliller ve dosya içeriğinden anlaşılmaktadır.

Yukarıda açıklandığı üzere, taraflar arasında sözleşme ilişkisi kurulduğu ve 40.00 TL kredi kartı üyelik ücretinin bu sözleşmeye dayalı olarak davalı hesabından mahsup edildiği saptandığına göre uyuşmazlık, sözleşme ilişkisinde uygulanması gereken BK 125 maddesindeki 10 yıllık zamanaşımına tabidir. Uyuşmazlıkta sebepsiz zenginleşme hükümlerine ilişkin BK 66 maddesi uygulanması mümkün değildir. HGK 2010/13-93-88 sayılı kararı da bu doğrultudadır. Mahkemece BK 66 maddesinde 1 yıllık zamanaşımı süresi esas alınarak itirazın kabulü ile Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararının iptaline karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma talebinin kabulü gerekmiştir.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kanun yararına bozma isteminin kabulü ile mahkeme kararının sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına BOZULMASINA, 18.7.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir önceki yazımız olan Kredi Kart Aidatı Vermemenin Yolları Yeni Kredi Kartı Alacaklar Aidattan Nasıl Kurtulur? başlıklı makalemizde Kredi kartı aidatı, kredi kartı aidatı geri alma ve kredi kartı aidatı ödememek için ne yapmalı hakkında bilgiler verilmektedir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir